این کتاب از ۱۶ ماده که متعلق به قانون مسولیت مدنی می باشد تهیه شده.
سایت حق گستر به زودی کتاب حقوقی قانون  مدنی + قانون مسولیت مدنی را برای تلفنهای همراه تهیه خواهد نمود تا دو قانون در یک کتاب حقوقی داشته باشید و فضای کمتری در تلفنهای همراه شما اشغال شود.