سرتیتر اخبار
شما اینجا هستید: خانه / انواع دادخواست

بایگانی دسته بندی ها : انواع دادخواست

اشتراک به خبردهی

طرز اعاده دادرسی در امور کیفری و لحاظ رای وحدت رویه

دیوان عالی کشور

ارائه مدارک ذیل جهت ثبت درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری و بنا به تقاضای متهم پرونده الزامی است ۱٫لایحه به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور. ۲٫قید «درخواست اعاده دادرسی» و ذکرحداقل یک  بندازجهات قانونی اعاده دادرسی .  ۳٫دادنامه بدوی «اعم از غیابی و واخواهی » برابر با اصل (ممهور به مهر دادگاه) وهربرگ ملصق به ۲۰۰۰ ریال تمبر ... بیشتر بخوانید »

اظهارنامه قضایی

  1.1 دانلود اظهارنامه ازسوی زوج برای زوجه جهت تمکین ۲٫۲  دانلود اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور دردفتر خانه وتنظیم سندرسمی انتقال ۳٫۳ دانلود اظهارنامه انحلال شرکت ۴٫۴ دانلود اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع ازعدم حضور فروشنده دردفترخانه ۵٫۵ دانلود اظهارنامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی ۶٫۶ دانلود ... بیشتر بخوانید »

داد خواست های مربوط به موضوعات مدنی

۱۱۳٫٫۸۰   دانلود نمونه داد خواست     مطالبه بهای معامله وقرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل و اختلاف ) ۱۱۴٫ ۸۱    دانلود نمونه داد خواست   ابطال وکالت نامه با دستور موقت ۱۱۵٫ ۸۲    دانلود نمونه داد خواست   ابطاورا ل وکالت نامه و سند رسمی انتقال ۱۱۶٫ ۸۳  دانلود نمونه داد خواست   درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه ... بیشتر بخوانید »

دادخواست های مربوط به امور تجاری واداری

    دانلود نمونه داد خواست  ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت      دانلود نمونه داد خواست  ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم      دانلود نمونه داد خواست  درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر       دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان       دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی ... بیشتر بخوانید »

داد خواست مربوط به دعاوی خانوادگی

دانلود نمونه داد خواست  اجازه ازدواج به دلیل خودداری  پدر  از اذن ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی دانلود نمونه داد خواست   اجازه ی ازدواج  دانلود نمونه داد خواست اثبات رابطه ی زوجیت دائم از طرف زن   دانلود نمونه داد خواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم  دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه ب نرخ روز از طرف ... بیشتر بخوانید »

دادخواست مربوط به عقود مزارعه و صلح و ودیعه و رهن و وصیت

دانلود نمونه داد خواست بطلان قرارداد مزارعه به علت تغییر زرع مقصود توسط عامل دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه از مضمون عنه دانلود نمونه داد خواست تنفیذ صلح نامه دانلود نمونه داد خواست اخذبه شفعه دانلود نمونه داد خواست تنفیذ وصیت نامه عادی بیشتر بخوانید »

داد خواست های مربوط به روابط موجر ومستاجر

دانلود نمونه داد خواست الزام مستاجر به پرداخت اجور معوقه  دانلود نمونه داد خواست الزام مستاجر به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف  دانلود نمونه داد خواست فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم امکان تسلیم عین مستاجره  دانلود نمونه داد خواست تخلیه منزل مسکونی به علت انقضا مدت عقد قرارداد دانلود نمونه داد خواست تعدیل اجاره بها از ... بیشتر بخوانید »

درخواست های ثبتی و حقوقی و کیفری

درخواست های ثبتی  تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مدیون از سوی طلبکار تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مدیون از طریق اجرای اسناد رسمی تقاضای بازداشت تلفن مدیون از سوی طلبکار تقاضای بازداشت تلفن مدیون از طریق اجرای اسناد رسمی تقاضای بازداشت اموال (اثاثیه منزل یا مغازه یا کارگاه و غیره ) از طریق اجرای اسناد رسمی تقاضای بازداشت وجه نزد شخص ثالث ... بیشتر بخوانید »

نمونه دادخواست ها

داد خواست الزام به اجرای تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده داد خواست الزام به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامین خواسته دادخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین پلاک ثبتی دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن دادخواست الزام به اخذ ... بیشتر بخوانید »

انواع دادخواست

اجازه ازدواج مجدد اجازه ثبت ازدواج بدون اذن ولی انواع اعسار تامین دلیل خسارت آپارتمان تنفیذ حکم طلاق صادره از کشورهای دیگر خلع ید -قلع و قمع -اجرت المثل ایام تصرف اثبات رابطه زوجیت دائم و موقت اجازه ازدواج مجدد اجازه ثبت ازدواج بدون اذن ولی استرداد جهیزیه و قرار تامین اعتراض به قرار تامین خواسته اعتراض به ماده ۱۲ ... بیشتر بخوانید »

Scroll To Top