دیوان عالی کشور

ارائه مدارک ذیل جهت ثبت درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری و بنا به تقاضای متهم پرونده الزامی است ۱٫لایحه به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور. ۲٫قید «درخواست اعاده دادرسی» و ذکرحداقل یک  بندازجهات قانونی اعاده دادرسی .  ۳٫دادنامه بدوی «اعم از غیابی و واخواهی » برابر با اصل (ممهور به مهر دادگاه) وهربرگ […]

  ۱٫۱ دانلود اظهارنامه ازسوی زوج برای زوجه جهت تمکین ۲٫۲  دانلود اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور دردفتر خانه وتنظیم سندرسمی انتقال ۳٫۳ دانلود اظهارنامه انحلال شرکت ۴٫۴ دانلود اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع ازعدم حضور فروشنده دردفترخانه ۵٫۵ دانلود اظهارنامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به […]

۱۱۳٫٫۸۰   دانلود نمونه داد خواست     مطالبه بهای معامله وقرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل و اختلاف ) ۱۱۴٫ ۸۱    دانلود نمونه داد خواست   ابطال وکالت نامه با دستور موقت ۱۱۵٫ ۸۲    دانلود نمونه داد خواست   ابطاورا ل وکالت نامه و سند رسمی انتقال ۱۱۶٫ ۸۳  دانلود نمونه داد خواست   درخواست دستور موقت به […]

    دانلود نمونه داد خواست  ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت      دانلود نمونه داد خواست  ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم      دانلود نمونه داد خواست  درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر       دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان       دانلود نمونه […]

دانلود نمونه داد خواست  اجازه ازدواج به دلیل خودداری  پدر  از اذن ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی دانلود نمونه داد خواست   اجازه ی ازدواج  دانلود نمونه داد خواست اثبات رابطه ی زوجیت دائم از طرف زن   دانلود نمونه داد خواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم  دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه […]

دانلود نمونه داد خواست بطلان قرارداد مزارعه به علت تغییر زرع مقصود توسط عامل دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه از مضمون عنه دانلود نمونه داد خواست تنفیذ صلح نامه دانلود نمونه داد خواست اخذبه شفعه دانلود نمونه داد خواست تنفیذ وصیت نامه عادی

دانلود نمونه داد خواست الزام مستاجر به پرداخت اجور معوقه  دانلود نمونه داد خواست الزام مستاجر به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف  دانلود نمونه داد خواست فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم امکان تسلیم عین مستاجره  دانلود نمونه داد خواست تخلیه منزل مسکونی به علت انقضا مدت عقد قرارداد دانلود نمونه داد […]

درخواست های ثبتی  تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مدیون از سوی طلبکار تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مدیون از طریق اجرای اسناد رسمی تقاضای بازداشت تلفن مدیون از سوی طلبکار تقاضای بازداشت تلفن مدیون از طریق اجرای اسناد رسمی تقاضای بازداشت اموال (اثاثیه منزل یا مغازه یا کارگاه و غیره ) از طریق اجرای اسناد رسمی تقاضای […]

داد خواست الزام به اجرای تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده داد خواست الزام به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامین خواسته دادخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین پلاک ثبتی دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک […]

اجازه ازدواج مجدد اجازه ثبت ازدواج بدون اذن ولی انواع اعسار تامین دلیل خسارت آپارتمان تنفیذ حکم طلاق صادره از کشورهای دیگر خلع ید -قلع و قمع -اجرت المثل ایام تصرف اثبات رابطه زوجیت دائم و موقت اجازه ازدواج مجدد اجازه ثبت ازدواج بدون اذن ولی استرداد جهیزیه و قرار تامین اعتراض به قرار تامین […]

آخرین اخبار